PRIVACY

Chào mừng bạn đến thăm「○○trang web」(sau đây là tóm tắt của trang web này) , vì để cho phép bạn được sử dụng các dịch vụ và thông tin của trang web này một cách an tâm , đặc biệt dưới đây sẽ giải thích cho bạn chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này , để bảo vệ quyền lợi của bạn , xin bạn vui lòng đọc các điều nội dung sau đây:

Phạm vi áp dụng của chính sách bảo vệ quyền riêng tư .

Nội dung chính sách bảo vệ quyền riêng tư , bao gồm cách xử lý thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập của trang web này khi bạn sử dụng dịch vụ trang web , chính sách bảo vệ quyền riêng tư không áp dụng cho các trang web được liên kết bên ngoài trang web , cũng không áp dụng cho những người không được ủy thác hoặc nhân viên tham gia quản lý trang web này .

Thu thập dữ liệu và cách sử dụng .

Để được cung cấp cho bạn dịch vụ tương tác tốt nhất trên trang web này:Nếu người dùng được đăng ký , khi tham gia nhiều hoạt động vào các sự kiện khác nhau như diễn đàn trực tuyến hoặc công cộng trên trang web , có thể yêu cầu bạn cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan , phạm vi như sau :
Trang web này khi bạn sử dụng hộp thư dịch vụ , liên lạc với chúng tôi và nhiều chức năng hơn nữa vv…sẽ được giữ lại thông tin của bạn cung cấp : Chẳng hạn như họ tên , giới tính , tuổi , ngày sinh , số điện thoại, địa chỉ gửi thư , địa chỉ thường trú , địa chỉ email , v.v. Trừ khi có được sự đồng ý của bạn hoặc các quy định đặc biệt của các luật khác , trang web này sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba hoặc cho các mục đích khác .
Nhưng trang web này sẽ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của các đơn vị thực thi pháp luật hoặc cho các mục đích an toàn công cộng . Bất kỳ tiết lộ trong trường hợp này , trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm .

Liên kết liên quan ngoài trang web .

Trang web này cung cấp các liên kết mạng đến các trang web khác . Bạn cũng có thể sử dụng các liên kết được cung cấp bởi trang web này , Nhấn chọn để đi đến các trang web khác . Nhưng trang web liên kết không áp dụng chính sách quyền riêng tư của trang web này , bạn phải tham khảo bảo vệ chính sách quyền riêng tư trong trang web liên kết .

Sử dụng cookie

Để được cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất , trang web này có thể đặt và truy cập cookie của chúng tôi trên máy tính của bạn , Nếu bạn không muốn chấp nhận nhập vào cookie , bạn có thể sử dụng đặt nó trong chức năng trình duyệt mức độ riêng tư cao , Có thể từ chối nhập cookie , nhưng cũng có khả năng dẫn đến một số tính năng của trang web sẽ không điều hành hoạt động bình thường.

Sửa đổi bảo vệ chính sách quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này sẽ được sửa đổi bất cứ lúc nào để đáp ứng nhu cầu , các điều khoản đã sửa đổi sẽ được đăng trên trang web .