Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Industrial Pliers

Kìm Điện Đen


Kìm Điện Đen
Item No. Size Pack KGS
995-306 6" 5 1.2
995-307 7" 5 1.5
995-308 8" 5 1.9