Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Industrial Pliers

Kìm Nhọn Đen


Kìm Nhọn Đen
Item No. Size Pack KGS
995-105 5-1/2" 5 0.7
995-106 6-1/2" 5 0.9
995-108 7-1/2" 5 1.3