Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Industrial Pliers

Kìm Cắt Đen


Kìm Cắt Đen
Item No. Size Pack KGS
995-205 5-1/2" 5 0.9
995-206 6-1/2" 5 1.0
995-207 7-1/2" 5 1.5