Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Cushion Grip Pliers

Kìm Nhọn Xanh Đen 8-1/2" Bấm Cos, Tuốc Dây Điện


Kìm Nhọn Xanh Đen 8-1/2" Bấm Cos, Tuốc Dây Điện
Item No. Size Pack KGS
995-548 8-1/2" 5 1.5