Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Cushion Grip Pliers

Kìm Nhọn Xanh Đen


Kìm Nhọn Xanh Đen
Item No. Size Pakc KGS
995-215 5-1/2" 5 0.9
995-216 6-1/2" 5 1.3
995-217 7-1/2" 5 1.8