Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Pliers

Kìm Phe Đầu Thẳng Kẹp Vô


Kìm Phe Đầu Thẳng Kẹp Vô
Item No. Size Capacity Pack KGS
995-152 7" 10-45 mm 5 1.0
995-192 9" 32-80 mm 5 1.3