Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Pliers

Kìm Phe Đầu Cong Kẹp Vô


Kìm Phe Đầu Cong Kẹp Vô
Item No. Size Capacity Pack KGS
995-154 7" 19-60 mm 5 1.0
995-194 9" 40-100 mm 5 1.3