Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Pliers

Kìm Kẹp Bảo Hộ Xoắn Dây Kẽm


Kìm Kẹp Bảo Hộ Xoắn Dây Kẽm
Item No. Size Pack KGS
895-419 6" 100 28.0
895-421 9" 50 21.5