Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Tool Set

Bộ Đồ Nghề 52 Cái (Cara Mô Tô Chuyên Dùng)


Bộ Đồ Nghề 52 Cái (Cara Mô Tô Chuyên Dùng)
Item No.    Pack
999-000    1
►6 Open End Wrenches
      6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 12 mm, 12 x 14 mm, 14 x 17 mm, 17 x 19 mm
   5 Box End Wrenches
      8 x 9 mm, 10 x 12 mm, 12 x 14 mm, 14 x 17 mm, 17 x 19 mm
   4 Combination Wrenches
     10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm

►5 Cushion Grip Impact Screwdrivers : 
     
 (+) PH2 x 100mm L , PH3 x 150mm L
      (-) 6.0 x 100mm L,  8.0 x 150 mm L,  8.0 x 200 mm L
   2 Mechanical Screwdrivers : 
      (+) PH0 x 75mm L ,   (-) 4.0 x 200mm L
   2 Stubby Screwdrivers :
      
(+) PH2 x 38mm L ,   (-) 6.0 x 38mm L 

►Copper Hammer : 1 Lb.
     
2-Way Hammer (Rubber & Plastic) : 35 mm
     Ball Pein Hammer : 3/4 Lb.
     2-Way Stubby Screwdriver Set
     Thickness Gauge : 0.03,  0.05,  0.06,  0.1,  0.25,  0.6,  0.7 mm
     L-Handle Socket : 10 mm x 6"
     Snap Ring Pliers Internal Straight : 7"
     Snap Ring Pliers External Straight : 7"
     Slip Joint Pliers : 8"
     Long Nose Pliers : 6-1/2"
     Diagonal Cutting Pliers : 6-1/2"

►5 T-Handle Sockets :
     8 mm (200 x 250 mm), 10 mm (200 x 250 mm),
    12 mm (250 x 300 mm), 14 mm (250 x 300 mm),
    17 mm (250 x 300 mm)
   3 T-Handle Swivel Deep Sockets :
    
10 mm (200 x 600 mm), 12 mm (200 x 600 mm), 
    14 mm (200 x 600 mm)
   2 T-Handle Spark Plug Sockets :
    
16 mm (200 x 450 mm), 18 mm (200 x 450 mm)
   2 T-Handle Screwdriver :
    
(+) PH3 (180 x 250 mm L)
    (-)  8 mm (180 x 250 mm L)