Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Cushion Grip Pliers

Kìm Cắt Xanh Đen 8" Bấm Cos Tuốc Dây Điện (Đa Năng)


Kìm Cắt Xanh Đen 8" Bấm Cos Tuốc Dây Điện (Đa Năng)
Item No. Size Pack KGS
995-558 8" 5 1.7