Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Pliers

Kìm Cắt Nhựa


Kìm Cắt Nhựa
Item No. Size Pack KGS
995-255 5" 6 0.13
995-256 6-1/2" 6 0.16