Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Locking Pliers

Kìm Bấm Mỹ Chữ C (Đầu Kẹp Hoạt Động)


Kìm Bấm Mỹ Chữ C (Đầu Kẹp Hoạt Động)
Item No. Size Pack KGS
894-456 6" 5 1.2
894-461 11" 5 3.8
894-468 18" 1 1.4